Verdier

 

Sørliveien barnehage jobber etter grunnverdier om at ”barns beste ” skal stå i fokus. Det vil si at personalet i barnehagen møter hvert enkelt barn med omsorg, trygghet, anerkjennelse og respekt. Personalet i barnehagen skal også fremme likestilling, bærekraftig utvikling, livsmestring, demokrati og helse.

 

For at personalet og barnehagen skal nå sine verdier om ”barns beste” jobbes det etter en løsningsfokusert tilnærming. LØFT er en løsningsfokusert måte å jobbe på, hvor personalet i alle sine handlinger og samvær med barn skal ha løsningsfokusert tilnærming i måten å jobbe på.

 

Barn og barndom

”Barnehagen skal anerkjenne og ivaretar barndommens egenverdi. Å bidra til at alle barn som går i barnehagen, får en god barndom preget av trivsel, vennskap og lek, er fundamentalt. Barnehagen er også en forberedelse til aktiv deltagelse i samfunnet og bidra til å legge grunnlaget for et godt liv. Alle handlinger og avgjørelser som berøres barnet, skal ha barnets beste som grunnleggende hensyn, jf. Grunnlov § 104 og barnekonvensjonen art. 3 nr. 1. ” (Rammeplan for barnehager 2017)

 

 

 Omsorg.

I Sørliveien barnehage skal personalet ivareta barnas behov for omsorg. Omsorg er utfra hva rammeplanen (2017) skriver en forutsetning for barnas trygghet og trivsel, og for utvikling av empati og nestekjærlighet. Personalet jobber aktivt med å være tilstede som engasjerende voksne. Vi vil hele tiden jobbe for at hvert enkelt barn blir sett der de er. For at vi skal klare dette, så deler vi barnegruppen inn etter alder. Vi ønsker med dette at barna opplever at de blir sett, hørt og respektert, som igjen kan hjelpe barnet til å lære og vise omsorg og selv kunne ta imot omsorg.

 

Lek.

Leken skal ha en sentral plass i barnets barnehagehverdag. Leken har en verdi i seg selv som bør anerkjennes. Sørliveien barnehage setter av mye tid til den frie leken. Leken er en fin arena hvor barn har mulighet til å utvikle seg. Personalet skal være bevisste på at de er der hvor barna leker, så de kan veilede, støtte og berike leken på barns premisser.

 

Danning.

Barnet er i en livslang dannings prosess og dette handler om barnets evne til å reflektere over egne handlinger. Barnet dannes gjennom samspill med andre og deres omgivelser. I den forbindelse bruker vi et opplegg ” Det er mitt valg”. Dette er et hjelpemiddel på områder som dreier seg om utvikling av sosiale og emosjonelle ferdigheter.

 

Læring.

I barnehagen er det viktig at barn får utvikle seg utfra barnets forutsetning. Det er viktig at personalet hele tiden tenker over hva de skal gjøre, hvordan skal det gjøres og hvorfor. Personalet i barnehagen må hele tiden ha en tanke om hvorfor vi ønsker å gjøre en aktivitet og hvilken læring som ligger i aktiviteten. Personalet må da tilpasse aktiviteter etter alder og forutsetninger. Leken er også en svært viktig arena hvor barn lærer. Barnet lærer å bruke fantasien og utforske nysgjerrigheten sin. Barnet øver på sosialt samspill og bygger relasjoner mellom barn-barn. I Sørliveien barnehage ser vi på leken som et viktig verktøy for læring. Det blir lagt til rette for at barnet har mulighet til å påvirke egen læringsituasjon utfra interesse, kreativitet og nysgjerrighet.