Eierstyret, SU (samarbeidsutvalget) og FAU (foreldrerådet).

 

 

Orientering om barnehagens «eierstyre», «SU (samarbeidsutvalg)» og «foreldreråd».

 

 1. Eierstyret. (2 eierrepresentanter, 1 vara – daglig leder har møteplikt og uttalerett).

  Ethvert samvirkelag er pålagt å ha årsmøte. Årsmøte vedtar et budsjett etter innstilling fra eierstyret. Eierstyret er ansvarlig for å forvalte barnehagens økonomi innenfor de rammer som er gitt. Dersom eierstyret ser at det vil bli vesentlig budsjettoverskridelser, plikter eierstyret å innkalle andelshaverne til ekstraordinært årsmøte. Andre forhold kan også medføre behov for ekstraordinært årsmøte.

   

  Eierstyret har delegert myndighet til å inneha arbeidsgiverfunksjonen – dvs at eierstyret er personalets arbeidsgiver og plikter å holde seg orientert om lover, forskrifter og tariffavtaler. Sørliveien barnehage er medlemmer av PBL. Disse kan bidra med ønsket informasjon. Kommunens barnehageadministrasjon og fylkesmannen har tilsynsansvar for barnehagen og kan bidra med informasjon.

  Eventuelle tvister mellom eierstyret og personalet kan ankes til årsmøtet.

   

  Eierstyret velges for 2 år om gangen.

   

  Daglig leder er eierstyrets «forlengede arm».

   

  Oppgaver:

  Måned             Sak                                           Opppgaver                               Merknader

  Januar           Forberedelse til årsmøtet                     Utarbeidelse av nytt budsjett

                                                                                               og styrets årsberetning

  Februar         Frist for innlevering av                                                                                          Frist for dette

                                                                                                                                                           før uke 8

                        saker til årsmøte

  Februar         Innkalling til årsmøte                               Sendes ut 3 uker før                         Inneholder:

                                                                                                                                                            Saksliste, styrets

                                                                                                                                                             årsberetning,                    

                                                                                                                                                             regnskap og

                                                                                                                                                            nytt budsjett og

                                                                                                                                                             forslag til    

                                                                                                                                                             vedtektsendring

  Mars             Årsmøte

  April             Referat fra årsmøte                                    Referat skal sendes til                     Referatet må

                                                                                                 andelshaverne og                           undertegnes av

                                                                                                brønnøysundregisteret                   eierstyret

                                                                                                 med opplysning om nye

                                                                                                medlemmer i SU og

                                                                                                 eierstyret

  Juni               Møte med nye foreldre                              Styret informerer om                     Daglig leder

                                                                                                 Samvirkelaget                                   ansvar

   

 2. Samarbeidsutvalget – SU.

  Alle barnehager er pålagt å ha et SU. Su i Sørliveien barnehage består av 2 representanter fra eiere, personalet og foreldrene (daglig leder har dispensasjon for å være en av personalrepresentantene). Styre – og nestleder representerer eierne. Su representanter velges for 2 år om gangen.

   

  Oppgaver:

 1. Su er et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ

 2. SU skal bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker som er av viktighet for barnehagens innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene. Slike saker er blant annet budsjett, driftsendringer, utnyttelse av ute- og inneareal. De skal fastsette barnehagens årsplan.

 3. SU skal påpeke overfor eier dersom barnehagen ikke drives innenfor de rammene som settes av gjeldende lover, forskrifter, barnehagens vedtekter og budsjett. Dersom det foregår overtredelse av barnehagens vedtekter eks for sent henting av barn i barnehagen, skal SU rydde opp i dette.

 

Oppgaver:

Måned                   Sak                                                  Oppgaver                                     Merknader

Januar                     Budsjett                                         Budsjettet forelegges SU           Budsjettet utarbeides av

                                                                                                                                                eierstyret

Mars                       Konstituering                                 SU konstituerer seg selv             Daglig leder ansvar

April                        Inntak av nye barn                       SU påser at vedtektene følges   Daglig leder ansvar

April/mai               Dugnad                                           Forberede og gjennomføre       Daglig leder initiativ

Juni                         Nye foreldre                                   Presentere seg på                       Infomøte                            

                                                                                           sommeravslutning

September/okt     Dugnad                                           Forberede og gjennomføre       Daglig leder initiativ

September             Årsplan                                           Godkjenne                                   Pedleder utarbeider

 

 

Informasjon:

I Sørliveien barnehage holdes eierstyre – og SU møter sammen så sant det ikke er saker som bare angår eierstyret.

 

 

 

 

 

3.Foreldreråd:

Foreldrerådet består av alle foreldre i barnehagen.

Barnehagen har ved behov hatt foreldrerådsmøte i etterkant av årsmøtet.

Det er ikke lovpålagt å ha et FAU i barnehager. FAU har som regel 1 representant fra hver avdeling.

Noen oppgaver som foreldrene kan ha:

 • Fremme felles interesser for foreldre

 • Medvirke til at foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt barnehagemiljø og legge til rette for trivsel og positiv utvikling hos barna.

 • Bidra til et godt samarbeid mellom barnehage og hjem

 • Fremme sosiale arrangement

 • Foreldrerådet kan henvende seg med spørsmål og innspill til SU som SU skal jobbe videre med.