Eierstyret, SU (samarbeidsutvalget) og FAU (foreldrerådet).

 

 

Orientering om barnehagens «eierstyre», «SU (samarbeidsutvalg)» og «foreldreråd».

 

 1. Eierstyret. (2 eierrepresentanter, 1 vara – daglig leder har møteplikt og uttalerett).

  Ethvert samvirkelag er pålagt å ha årsmøte. Årsmøte vedtar et budsjett etter innstilling fra eierstyret. Eierstyret er ansvarlig for å forvalte barnehagens økonomi innenfor de rammer som er gitt. Dersom eierstyret ser at det vil bli vesentlig budsjettoverskridelser, plikter eierstyret å innkalle andelshaverne til ekstraordinært årsmøte. Andre forhold kan også medføre behov for ekstraordinært årsmøte.

   

  Eierstyret har delegert myndighet til å inneha arbeidsgiverfunksjonen – dvs at eierstyret er personalets arbeidsgiver og plikter å holde seg orientert om lover, forskrifter og tariffavtaler. Sørliveien barnehage er medlemmer av PBL. Disse kan bidra med ønsket informasjon. Kommunens barnehageadministrasjon og fylkesmannen har tilsynsansvar for barnehagen og kan bidra med informasjon.

  Eventuelle tvister mellom eierstyret og personalet kan ankes til årsmøtet.

  Eierstyret velges for 2 år om gangen.

  Daglig leder er eierstyrets «forlengede arm».

   

   

  Samarbeidsutvalg (SU) og foreldreråd.

  • Disse 2 organene skal gi mulighet for å ivareta foreldrenes kontakt med barnehagen på en aktiv måte
  • SU

  -         Et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ

  -         SU skal bli forelagt saker som er viktige for barnehagens innhold og virksomhet. De                    fastsetter årsplanen i august hvert år. Årsplanen blir sendt til medlemmene 1 – 2 uker før            SU møtet i august. Årsplanen blir lest og de kommer med spørsmål og tips til                              forandringer.  

  -         SU kan også komme med forslag til driftsendringer

  -         Det avholdes mellom 4 og 6 SU møter pr barnehageår. Her er også eierstyret tilstede.

  •        Foreldrerådet

  -          De skal fremme foreldrenes fellesinteresser og bli forelagt saker som er viktige for                       foreldrenes forhold til barnehagen.

  -          I etterkant av hvert foreldremøte er det foreldrerådsmøte.

  -          Foreldrene kan også sende spørsmål og nye forslag til SU lederen. Disse blir tatt opp på               SU møter hvor foreldrene får referat (ting som er taushetsbelagt, utelates i referatene til             foreldrene)

   

  Foreldremøter

  •    Barnehagen har 1 foreldremøte i september. Her er tema satsningsområder i                     barnehagen.

  -            Vi starter alltid med en lek for å løse opp stemningen.

  -            Personalet har innledninger

               Vi avslutter med kafedialog for at alle skal kunne være aktive

  •    Årsmøtet skal avholdes innen slutten av mars. Her følger vi samvirkelagets agenda.

   

  Andre foreldrearrangement

  •        2 dugnader pr barnehageår
  •        Far- og morsdags frokost eller ettermiddagssuppe.
  •        Lysfest før jul
  •        17. mai fest
  •        Sommeravslutning

   

   

                 Sosiale sammenkomster skaper nettverk