Vedtekter drift

 

 

               Vedtekter for drift av Sørliveien barnehage SA. (12.12.13.).

 

Kap. 1. Barnehagens navn og formål.

  1. Barnehagens navn er Sørliveien barnehage. Barnehagen er et samvirkeforetak.

  2. Formål.

   Foretakets formål er å drive barnehage i Nittedal. Den skal sikre barna gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Barnehagen skal drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter, vedtekter, fastsatt budsjett og årsplan for barnehagens pedagogiske virksomhet.

    

 

Kap. 2. Barnehagens drift.

2-1. Opptaksmyndigheter.

             Daglig leder foretar opptak av barn i barnehagen. Styret kan endre bestemmelsen.

2-2. Opptakskrets og opptakskriterier.

             Opptakskrets i prioritert rekkefølge:

 1. Barn etter barnehagelovens § 13.

 2. Barn av foretakets medlemmer.

 3. Barn til ansatte.

 4. Barn av foretakets tidligere medlemmer.

 5. Barn hjemmehørende i postnummer 1482 Nittedal.

 6. Barn hjemmehørende i Nittedal kommune.

   

Barnehagen er åpen for barn fra 1 år. Barn som er tildelt plass, beholder plassen til 31.juli det året barnet begynner på skolen.

           Følgende kriterier i prioritert rekkefølge gjelder innenfor hver opptakskrets:

 1. Iht. Barnehageloven § 13 har barn med nedsatt funksjonsevne og barn som det er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenester § 14-12 og § 4-4 annet og fjerde ledd, rett til prioritet ved opptak i barnehage.

 2. Søsken av barn som har plass i barnehagen. Barnehagen har plass til 4 ett åringer hvert år. De får plass etter følgende kriterier:

 • Lengst ansinnitet på andel og deretter fødselsdato etter 01.01.

 1. Barn til ansatte i barnehagen.

 2. Søsken av barn som tidligere har hatt plass i barnehagen.

 3. Barn som har barnehagen som 1. og 2.prioritet får tilbud først. Men - barnehagen skal tilstrebe en hensiktsmessig alderssammensetning og sikre forsvarlig drift.

 4. Barn hvor det er kronisk sykdom i hjemmet.

 5. Under ellers like forhold, foretas det loddtrekning.

  Styret kan endre denne bestemmelsen.

2-3. Opptaksperiode og oppsigelsesfrist.

             Opptak av barn skjer hele året, men hovedsakelig ved samordnet opptak. Daglig leder          

             kan tilby barnehageplass etter kapasitet utenom samordnet opptaksprosess.

             Beslutningen om opptak av barn i barnehagen og tildeling av ledige plasser, foretas

           av barnehagen etter skriflig søknad iht. Barnehagelovens bestemmelser om

             samordnet opptak (kap. IV §12).

             Barnehageplassen kan sies opp med 3 måneders oppsigelsestid fra utløpet av

             oppsigelsesmåneden.

           Styret kan endre denne bestemmelsen.

2-4. Fastsettelse av foreldrebetaling.

             Barnehagen følger offentlig foreldrebetaling – dvs makspris.

             Det er søskenmoderasjon – 30% for barn nr 2, 50% for barn nr 3.

             Det gis reduksjon i foreldrebetaling for foresatte som har dårlig betalingsevne.

             Beløpet fastsettes av offentlig myndigheter.

2-5. Klageadgang ved avslag på søknad om barnehageplass ved hovedopptak.

               Ved hovedopptak kan søker klage over avslag på søknad om barnehageplass og på

               avslag om å få sitt første eller andre ønske oppfylt.

               Utenom hovedopptak kan bare søker til barnehage med lovfestet rett til prioritet

               etter barnehagelovens §13 klage dersom de tilbys plass.

               Klagen må fremstilles skriftlig for kommunen og må nevne hvilken avgjørelse det

               klages over og de grunner klagen støtter seg til.

                Klagefristen er 3 uker fra det tidspunkt avgjørelse det klages over er kommet fram

               til søkeren.

               Reglene for klageadgang finnes i Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i

                 barnehage (forskrift – 12 – 16 nr 1477).

2-6. Permisjoner.

                 Permisjoner kan gis dersom plassen blir benyttet av en annen i permisjonstiden.

2-7. Andre opplysninger av betydning, jfr. barnehageloven §7.

 1. Kontrakt signeres som aksept av tilbud om plass. I kontrakten er rettigheter og forpliktelser i avtaleforholdet beskrevet.

 2. Det betales en andel (fastsettes av styret) når barnet begynner i barnehagen.

 3. Foresatte som benytter barnehageplass, plikter å delta på 2 dugnader pr barnehageår. Barnehagen har en dugnadskomite bestående av 2 repr fra SU. Komiteen fastsetter antall dugnadstimer.

 4. Ved mislighold av avtalen fra barnehagens side, kan foresatte ha rett til de alminnelig misligholdsbeføyelser, herunder prisavslg og erstatning. Dersom misligholdet er vesentlig (styret bestemmer), kan barnehageplassen sies opp med øyeblikkelig virkning. I et slik tilfelle kan andelskapitalen kreves innløst med øyeblikkelig virkning.

 5. Forsinket betaling av barnehageplassen utover 5 uker etter forfall, kan medføre eksklusjon av plass. Ved gjentatte mislighold kan barnehageplassen sies opp med alminnelig flertall i styret.

2-8. Leke- og oppholsareal.

             Barnehagen skal drives som en en-avdelingsbarnehage.

             Leke- og oppholdarealet for barn er satt til:

 • 4,0 m2 for barn over 3 år

 • 5,3 m2 for barn under 3 år.

2-9. Åpningstid og ferie.

 1. Barnehagen er åpen fra kl 07.00 – 17.00 mandag til fredag. Foresatte skal være i barnehagen kl 16.45 for at barnehagen skal kunne stenge kl 17.00.

  Ved for sent henting, pågår et beløp pålydende kr 300 pr påbegynte halvtime.

  Beløpet faktureres og betales inn på barnehagens konto.

 2. Barnehagen er stengt i disse periodene:

 • Juleuken fra og med julaften til og med 1. nyttårsdag

 • Påskeuken fra og med Palmesøndag til og med 2. påskedag

 • De 3 siste ukene i juli

 • Den første uken i juli og den første uken etter sommer stengt er åpningstiden fra kl 08.00 – kl 16.00.

 1. Styret kan endre denne bestemmelsen.

2-10. Vikarordning.

               Barnehagen bruker vikar ved sykdom/ferie utover 3 dager. Barnehagen har en fast vikar.

 

 

Kap. 3. Samarbeidsutvalg (SU).

SU er et rådgivende, kontaktskapende og samordnende orgen. SU skal særlig være med på å drøfte barnehagens ideelle grunnlag og arbeide for å fremme kontakt mellom barnehagen og lokalsamfunnet.

 1. SU skal forelegges saker og har rett til å uttale seg i saker som er viktig for barnehagens innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene.

 2. SU skal ha 6 medlemmer – 2 fra foreldrerådet (valgt på årsmøte for 2 år om gangen), 2 eiere (styreleder og nestleder) og 2 fra de ansatte. Daglig leder er alltid det ene medlemmet fra de ansatte.

 3. SU konstituerer seg selv og velger sin leder. Som SU vedtak gjelder det som flertallet har stemt for ( ved stemmelikhet gjelder det som leder stemmer for).

 4. Det skrives referat fra SU møtene.

 

Kap. 4. Annet.

4-1. Vilkår for kommunal støtte.

                 Barnehagen er med i samordnet opptak.

 

4-2. HMS.

 • Barnehagen har internkontrollsystem laget av PBL.

 • PBL mentor.