Årsplan 2022/2023

    ÅRSPLAN 2022/2023 SØRLIVEIEN BARNEHAGE SA                                                                                                  

                                   ÅRSPLAN 2022/2023

 

                             SØRLIVEIEN BARNEHAGE SA

                                 

                                 En Nittedalsbarnehage med visjonen:
                              «med skrubbsår på knærne og stjerner i øynene»

 

 1.       Barnehagen er et samvirkeforetak som har som formål å drive barnehage i Nittedal. Den skal sikre barna gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse med barnas hjem. Barnehagen skal drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter, vedtekter, fastsatt budsjett og årsplan for barnehagens pedagogiske virksomhet. (vedtekter for drift av Sørliveien barnehage)
 2.       Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, fremme danning som grunnlag for allsidig utvikling. (barnehageloven)

 

 1.       Satsningsområdet i denne perioden er LEK

«Barnehagen skal gi barn mulighet for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter i trygge og samtidig utfordrende omgivelser» (barnehageloven § 2 barnehagens innhold)

 •        Leken skal ha en sentral plass i barnehagen
 •        Leken har en egenverdi og er en viktig side ved barnekulturen
 •        Leken skal inspirere til og gi rom for ulike type leker både ute og inne
 •        Gjennom leken skal barn oppleve glede, humor, mestring og spenning
 •        Barn som ikke deltar i lek, holdes utenfor eller ødelegger andres lek, må få særskilt oppfølging. (rammeplan for barnehager)

Lekbasert læring:

 •        Forskning viser at barn i barnehagen lære best gjennom lek
 •        Barns frie lek oppstår først og fremst fordi barn vil ha det morsomt
 •        2 former for lek

-          Fri lek – spontan uten voksenstyring

-          Veiledet lek – voksn tilbyr ekstra nærkontakt og veiledning på en leken måte

Gjennom leken ønsker vi at:

 •        Barn utvikler språk- og kommunikasjonsevner
 •        Barn utvikler sosial kompetanse
 •        Barn utvikler motorikk

 

ARBEIDSMETODER:

 •        Det fysiske miljøet i barnehagen inspirer til lek
 •        Voksne er tilstede i fri lek og veiledet lek ute og inne
 •        Barnehagen har et felles tema som inspirerer til lek gjennom det fysiske miljø, samlingsstunder og gruppeaktiviteter
 •        Alle voksne er bevisste på sin voksenrolle
 •        Vi går igjennom lek i ulike aldre på personalmøter. En har ansvar for å legge dette fram og har med seg praksisfortellinger
 •        Vi øker vår bevissthet rundt lekens betydning og voksenrollen gjennom ulike observasjoner knyttet til LØFT – veiledning. Vi bruker praksisfortellinger i veiledningen.
 •        Vi bruker trygghetssirkelen (COS)

 

 

 

PEDAGOGIKK MED PROGRESJONSPLAN

 

Barnehageloven:

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

 

 

OMSORG

«Omsorg, oppdragelse og læring i barnehagen skal fremme menneskelig likeverd, åndsfrihet, toleranse, helse og forståelse for bærekraftig utvikling» Å bli sett, respektert og få den hjelpen barn trenger (barnehageloven §2 Barnehagens innhold)

 

Omsorg er preget av:

 •        Lydhørhet, glede, humor, innlevelse og vilje til samarbeid
 •        Å utvikle tillit til seg selv og andre
 •        Fysisk tilstedeværelse og hvile

Oppdragelse:

 •        Skal skje i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem
 •        Personalet må kunne begrunne verdimessige standpunkter overfor seg selv og foreldrene

(forskrift for rammeplan for barnehager)

1-2 år.

Mål:

 •        Alle barn blir sett, respektert og får den hjelpen de trenger både fysisk og mentalt
 •        Alle barn opplever trygghet, trivsel og tilhørighet

 

Voksne skal:

 •        Vise interesse for voksenrollen (anerkjenne og trøste). Alle får interesse i voksenrollen gjennom LØFT veiledning.
 •        Bruke trygghetssirkelen – sitte på gulvet og være tilgjengelig for barna.

 

3-4 år.

Mål:

 •        Vise omsorg for mindre barn
 •        Begynn å forstå andres tanker og følelser

Voksne skal:

 •        Lytte og ta barnas følelser og tanker på alvor.
 •        Vite hva barnas behov for omsorg er.
 •        Skrive «stjerner» til enkeltbarn slik at barn føler seg «sett».

5-6 år.

Mål:

 •        Hjelper og trøster andre på eget initiativ
 •        Inkluderer andre inn i lek.

Voksne skal:

 •        Lytte og ta barnas følelser og tanker på alvor.
 •        Være gode samtalepartnere.
 •        Oppmuntre barn til å se gode ting andre barn gjør og til å fortelle det.

 

 

LÆRING

«Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barns interesser, kunnskaper og ferdigheter» (barnehageloven §2 barnehagens innhold)

 •        Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og lærelyst
 •        Barnehagen skal la barna bruke hele kroppen og alle sanser i læring
 •        Barna skal få bidra i egen og andres læring
 •        Barna lære i både uformelle og formelle læringssituasjoner

(rammeplan for barnehager)

Alle voksne kan noe om barns utvikling i forskjellige aldre.

1-2 år.

Mål:

 •        Barna kjenner rutinene i barnehagen
 •        Barna har utelek sammen

 

Voksne skal:

 •        Være tålmodige, vise og fortelle om daglige rutiner
 •        Bruke et utviklende språk i alle dagligsituasjoner
 •        La barna bruke hele kroppen og alle sanser

3-4 år.

Mål:

 •        Barna kan og skjønner daglige rutiner
 •        Barna deltar i aldersbestemt gruppeaktivitet
 •        Barna deltar i fellessamlinger

Voksne skal:

 •        Er gode på gjentagelser
 •        Er godt forberedt i gruppeaktivitetene og har lagt opp etter barns interesse og utvikling
 •        Lar barna bruke hele kroppen og alle sansene

5-6 år.

Mål:

 •        Barna deltar i aldersbestemte grupper
 •        Barna er med på å ta demokratiske avgjørelser og innretter seg etter disse.
 •        Barna hjelper mindre barn med praktiske oppgaver

Voksne skal:

 •        Ha et utviklende språk, være aktive og dele sin kunnskap
 •        Hjelpe barn med refleksjon og nysgjerrighet
 •        Gi barna varierte opplevelser og erfaringer, utfordringer og mestringsopplevelser.

 

 

LEK

«Barnehagen skal gi barn mulighet for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter i trygge og samtidig utfordrende omgivelser» (barnehageloven § 2 barnehagens innhold)

 

 •        Leken skal ha en sentral plass i barnehagen
 •        Leken har en egenverdi og er en viktig side ved barnekulturen
 •        Leken skal inspirere til og gi rom for ulike type leker både ute og inne
 •        Gjennom leken skal barn oppleve glede, humor, mestring og spenning
 •        Barn som ikke deltar i lek, holdes utenfor eller ødelegger andres lek, må få særskilt oppfølging

(rammeplan for barnehager)

Barnehagen har et felles tema som inspirerer til lek gjennom det fysiske miljøet, samlingsstunder og gruppeaktiviteter.

Voksne øker sin bevissthet rundt lekens betydning og egen voksenrolle gjennom ulike observasjoner knyttet til LØFT veiledning.

1-2 år.

Mål:

 •        Skjønner tur-takingslek og kroppslig lek
 •        Viser nysgjerrighet og interesse for det som skjer rundt seg
 •        Opplever gruppeglede – herme etter hverandre

Voksne skal:

 •        Fungere som «ladestasjoner» - trygghetssirkelen
 •        Være aktivt med i lek sammen med barna

3-4 år.

Mål:

 •        Kunne delta i ulike typer lek og være i lek over tid, begynnende rollelek
 •        Interesse for å leke med andre
 •        Begynne å skjønne lekekoder

Voksne skal:

 •        Være trygge og tilgjengelige ved å støtte, oppmuntre og veilede
 •        Være igangsettere, medlekere og tilretteleggere

5-6 år.

Mål:

 •        Kunne leve seg inn i rollelek
 •        Være selvstendige og bringe nye elementer inn i leken
 •        Ha humor i leken og glede av å være med andre
 •        Være inkluderende

Voksne skal:

 •        Komme med nye ideer og innspill
 •        Hjelpe barn som står utenfor
 •        Veilede barna

 

Danning:

I barnehageloven er oppdragelse erstattet av danning.

Forskjellen:

 •        Oppdragelse – overføre kunnskaper, verdier og holdninger til barn som om de er blanke ark
 •        Danning – sette barna i stand til å tenke selv, søke kunnskap, reflektere og stille spørsmål og yte motstand på egne og andres vegne

 

1-2 år.

Mål:

 •        Sitter sammen under måltider/samlinger og kjenne seg som en del av fellesskapet

 

Voksne skal:

 •        Være tålmodige og gi barna mange gjentagelser
 •        Være gode rollemodeller og bekrefte barnas uttrykk

3-4-år.

 •        Barna har mulighet til å si sin mening og bli lyttet til
 •        Barna kjenner seg viktig for fellesskapet

Voksne skal:

 •        Være autoritative voksne – tydelig, anerkjennende, varme og trygge
 •        Være interesserte og stille gode spørsmål
 •        Jobbe med inkluderende miljø

5-6 år.

Mål:

 •        Barna kjenner seg selv og får bekreftet tanker og følelser
 •        Barna tar selvstendige valg og kan si sin mening i fellesskapet
 •        Barna kan regulere egne følelser

Voksne skal:

 •        Være autoritative voksne – tydelige, anerkjennende, varme og trygge
 •        Være gode samtalepartnere og reflektere sammen med barna

 

Barns medbestemmelse.

«Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet og i saker som gjelder dem selv.

Barnas synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med alder og modenhet»

( barnehageloven kap 2 §3, grunnloven §104 og FN`barnekonvensjon art 12 nr 1)

 

Mål:

 •        Barna opplever at de har medbestemmelsesrett gjennom

-          Enkle valg ut fra alder

-          Barnesamtaler

-          Lyttende og anerkjennende voksne

 

Personalet skal:

 •        Observere hva barna er opptatt av og følge opp interessen
 •        Ha samlingsstunder, være godt forberedt og oppmerksomme på barnas uttrykk og innspill
 •        Ha aldersbestemte gruppeaktiviteter som gjør det lettere å se barnas behov.
 •        Hele barnehagen har et felles tema som er tilpasset hver alder.
 •        Være bevisst på «ukens stjerne»

 

Sosial kompetanse.

«Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap» (barnehageloven §2 barnehagens innhold)

 

 •        Barn må kunne samhandle positivt i alle situasjoner
 •        Sosial kompetanse utvikles gjennom handlinger og opplevelser
 •        Barnehagen er en viktig arena for tidlige erfaringer med jevnaldrende som har betydning for barns samspillsferdigheter

(rammeplan for barnehager)

 

Mål:

 •        Barna har et positivt selvbilde
 •        Barna samarbeider, tar hensyn til og har omsorg for andre

 

Personalet skal:

 •        Jobbe aktivt med inkluderende miljø

-          Se alle barn

-          Observere og «pakke opp» (LØFT)

-          Bruke visuelt verktøy som stjernevegg, magisk eske, ukens stjerne, «se og si»

-          Være tilstede i fri lek og veiledet i lek

-          Bruke «det er mitt valg», «røde og grønne tanker»

-          Vite hvor barn er i lek i forskjellig alder – barnehagen har en avdeling med barn fra 1 – 6 år

 

 

Livsmestring og helse.

Barns rett til et trygt og godt psykososialt miljø. (barnehageloven kap 8)

Her kommer mobbeloven og internkontroll for å sikre at barnehagen oppfyller kravene i barnehageloven inn.

Det er sammenheng mellom helse og livsmestring.

4 faktorer som fremmer barns livsmestring:

 •        Gode relasjoner

-          Barna har en trygg tilvenning i barnehagen og har en kontaktperson i starten

-          Barna har gode voksne/barn relasjoner

-          Barnehagen fremmer foreldresamarbeid som bygger nettverk

-          Barna blir med hverandre hjem når de er modne for det

-          Barnehagen er gode på framsnakking av barn og foreldre

 •        Positive følelser

-          Bidrar til trivsel, velvære og bedre livsmestring

-          Anerkjennende voksne som viser interesse og glede

 •        Regulere negative følelser

-          Voksne som gjenkjenner og forstår følelser

-          Voksne som støtter og bekrefter og setter ord på følelser

 •        Mestring

-          Vi lærer barn å øve og gir de tips når vi ser de trenger det

-          Barn trenger hjelp til å takle frustrasjoner, skuffelser og nederlag – gode voksne

Barnehagen bruker de 4 f ene til støtte for voksne og barn:

 •        Fokus
 •        Framskritt
 •        Feedback
 •        Feiring
 •                 Internkontroll:
 •                 Barnehagen bruker BTI som er felles for Nittedal kommune

 

Barnehagens fagområder.

Fagområdene gjenspeiler områder som har interesse og egenverdi for barn i barnehagealder, og skal bidra til å fremme trivsel, allsidig utvikling og helse (rammeplan).

 

Kommunikasjon, språk og tekst.

 

Rammeplaner for barnehager skriver at tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehageinnholdet. Det å ha samtaler om opplevelser, tanker og følelser er nødvendig for å utvikle et rikt språk. Barn oppfatter teks både skriftlig og muntlig med fortellinger, poesi, dikt, rim, regler og sang. Rammeplanen sier også at viktige sider ved kulturoverføring er knyttet til kommunikasjon, språk og tekst.

 

Barnehagen har som mål at barnehagen skal bidra til at barna får utforske og utvikle sin språkkompetanse, språkforståelse og et mangfold av kommunikasjonsformer.

 

 •        1-2 år

-          Benevne opplevelser, følelser og begreper fra hverdagen.

-          Bevegelses sanger

-          Vi benytter konkreter i korte eventyr, sanger og fortellinger

-          Lese bildebøker

 

 •        3-4 år

-          Samtale rundt opplevelser og følelser

-          Regler, sang og rim

-          Gjenfortelle fortellinger og opplevelser ved bruk av konkreter

-          Lese bøker med tekst og bilder

 

 •        5-6 år

-          Vi bruker humor og forteller gåter og vitser

-          Samtale, gjenkalling og evaluering av ulike aktiviteter

-          Høytlesning

 

 

Kropp, bevegelse, mat og helse

 

Som rammeplan sier så er gode vaner som barna tilegner seg i barnehagealder kan vare livet ut. Barna skal inkluderes i aktiviteter der de kan være i bevegelse, lek og sosiale samhandling og oppleve motivasjon og mestring ut fra egne forutsetninger. Barnehagen skal bidra til at barna blir kjent med sin kropp og utvikle bevissthet om sin egen og andres grenser.

 

Barnehagen har som mål at barnehagen skal legge til rette for at barna kan oppleve matglede, bevegelsesglede og matkultur. Vi skal også legge til rette for mentalt og sosialt velvære og grunnlag for en god fysisk og psykisk helse.

 

 •        1-2 år

-          Vi respekterer barnas grense for nærhet

-          Starte innlæring av hygienerutiner

-          Motivere til kroppslig mestring som gå, klatre, spise og drikke selv.

-          Bli kjent med kroppen sin gjennom bevegelsessanger og benevne kroppsdeler

-          Matglede og fellesskap ved måltid

 

 •        3-4 år

-          Samtaler om at kroppen vår er ulike

-          Motivere til selvstendighet ved påkledning og måltid

-          Barna skal føle mestring i fysisk lek og aktiviteter

-          Legge til rette for aktiviteter som ball-lek, klatring og hinderløype

-          Turer til steder hvor det er variert og ulent terreng og ulike fysiske utfordringer

 

 •        5-6

-          Samtaler rundt grenser for egen og andres kropp

-          Samtaler om mat og hvordan mat kan påvirke kroppen vår

-          Ha mer avanserte samarbeidsaktiviteter som ski, hoppetau og sykling

-          Gå på lengre turer større fysiske utfordringer

-          Bli trygge på seg selv og øve på å ta selvstendige valg

 

 

Kunst, kultur og kreativitet.

I rammeplanen står det at barnehagen skal legge til rette for samhørighet og kreativitet ved å bidra til at barn får være sammen om å oppleve og skape kunstneriske og kulturelle uttrykk. I dette fagområdet skal barnehagen stimulere barns nysgjerrighet og utvide deres forståelse samt bidra til utprøving, undring, undersøkelse og eksperimentering.

 

Barnehagen har som mål at barna skal få estetiske erfaringer gjennom kunst og kultur i ulike former. Barna skal ta i bruk fantasi, kreativ tenking og skape glede i felleskap med andre.

 

 •        1-2 år

-           Gjennom dans og musikk

-          Få ulike sanseopplevelser som for eksempel vann, ulike stoffer og fingermaling

-          Legge til rette for ulike materialer som plastelina, sand, maling og klosser 

 

 •        3-4 år

-          Være med i aktiviteter med dans og bevegelse, lyd og rytme

-          Kjente eventyr som dramatiseres

-          Bruke naturmateriale, klippe, lime og andre ulike materiale

 

 •        5-6 år

-          Forskjellige materiale å eksperimentere med

-          Kjennskap til enkel fargelære som primær og sekundærfarger

-          Begynnende kreativ tenking og problemløsing

-          Lage teater, danse, dramatisere

 

Natur, miljø og teknologi

Rammeplanen sier at barnehagen skal legge til rette for at barn kan få et mangfold av naturopplevelser og få oppleve som en arena for lek og læring. Barnehagen skal også legge til rette barn kan forbli nysgjerrige på naturvitenskaplige fenomener, oppleve tilhørighet til naturen og gjøre erfaringer ved bruk av teknologi og redskap.

Barnehagen har som mål at barna skal få et mangfold av naturopplevelser og bli nysgjerrige på naturfenomener. Barna skal få erfaring med bruk av teknologi og redskap. Barna skal også lære å ta vare på naturen og få en begynnende forståelse for bærekraftig utvikling.

 

 •        1-2 år

-          Være ute stort sett hver dag

-          Få nærkontakt med naturen i nærmiljøer og bruke sansene sine

 

 •        3-4 år

-          Innsikt og kjennskap i temaer som vann, dyr, innsekter

-          Turer i nærmiljøet og skog

-          Tekniske hjelpemidler som pc og nettbrett

-          Ulike eksperimenter

 

 •        5-6 år

-          Turer i nærmiljø og skog

-          Vi rydder opp etter oss på tur og vi behandler dyrene og naturen på en ordentlig måte. Begynnende naturvern

-          Få erfaring med friluftsliv gjennom å lage mat på for eksempel bål ute

-          Mer avansert eksperimenter

 

Antall, form og rom

Barnehagen skal synliggjøre sammenheng og legge til rette for at barna kan utforske og oppdage matematikk i dagligliv, i teknologi, natur, kunst og kultur og ved selv å være kreative og skapende sier rammeplan. Videre skriver rammeplan at arbeid med fagområde skal stimulere barnas undring, nysgjerrighet og motivasjon for problemløsing.

 

Barnehagen har som mål at barna skal få kjennskap og erfaringer med matematiske begreper og sammenheng gjennom hverdagsaktiviteter.

 

 •        1-2 år

-          Begynnende romforståelse med å bruke kroppen til å orientere seg i rommet

-          Bruke enkle puslespill

-           Øve på å telle

-          Bli kjent med matematiske begreper som over, under, bak, foran, lite og stor ved bruk av kroppen

 

 •        3-4 år

-          Puslespill med flere brikker og større vanskelighetsgrad

-          Spill som lotto og memory

-          Barna skal få erfaring med begreper som firkant, trekant og sirkel

-          Erfaring med mønster gjennom lekemateriale og forming

-          Øve på å telle gjennom for eksempel og delta på borddekking

 

 •        4-5år

-          Øve på nå tid, fortid og fremtid

-          Erfaring med å løse oppgaver sammen

-          Erfaring med begreper som kvadrat, rektangel og sylinder

-          Puslespill med flere brikker og større vanskelighetsgrad

 

Nærmiljø og samfunn

I rammeplan står det at barnas medvirkning i barnehagens hverdagsliv legger grunnlag for videre innsikt i og erfaring med deltagelse i demokratisk samfunn. Barnehagen skal da gjennom utforsking, erfaringer og opplevelser bidra til at barna blir kjent med eget nærmiljø, samfunn og verden.

 

Mål for barnehagen er at barnehagen skal bidra til at barna skal møte verden utenfor familien med tillit og nysgjerrighet. Barnehagen skal styrke barnas kunnskap om og tilknytning til lokalsamfunnet, arbeidsliv, natur, tradisjoner, kunst og kultur og levesett.

 

 •        1-2 år

-          Bli trygg og kjent med personalet, gruppen sin og uteområdet

-          Gå tur i nærområdet

-          Delta i barnehagens tradisjoner og markeringer

 

 •        3-4 år

-          Bli kjent med forskjellige følelsesuttrykk

-          Gå på besøk til ulike institusjoner som bibliotek, lekeplasser og skoler

-          Barna får en begynnende forståelse for at det er et selvstendig individ men også del av noe

-          Få kjennskap til at det er ulike familietyper og levesett

 

 •        5-6 år

-          Barna blir kjent med egne følelser og andres

-          Besøke bibliotek, skoler, idrettsanlegg og andre lokale institusjoner

-          Barna får en begynnende kunnskap om menneskerettighetene ved å delta i markering av FN dagen

-          Erfaringer med egne og andres følelsesuttrykk

-          Bli kjent med at deres valg og handlinger kan påvirke dem selv og andre

 

Etikk, religion og filosofi

Rammeplanene sier at etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte veden og mennesker på og preger verdier, normer og holdninger. I dette fagområdet rettes det særlig oppmerksomhet mot barnehagens samfunnsmandat og verdigrunnlag i et samfunn preget av livsynsmangfold.

 

Mål for barnehagen er at vi skal skape interesse for mangfoldet i samfunnet. Gi barna en begynnende forståelse for at andre menneskers religion, livssyn og levesett. Vi skal innlede til filosofiske samtaler. Barna skal få erfaring ved å kjenne på gleden ved å hjelpe andre.

 

 •        1-2 år

-          Barna deltar på markering av FN dagen

-          Erfare konsekvenser av sine handlinger ved å lære forskjellen mellom rett og galt

-          Smake på mat fra ulike kulturer

 

 •        3-4 år

-          Barna deltar og arrangerer FN dagen

-          Delta på markering av ulike høytider og tradisjoner fra ulike religioner og livssyn

-          Barna skal lære seg å løse konflikter med ord og ikke fysiske handling og få en forståelse mellom egen handling og konsekvenser.

 

 •        5-6 år

-          Delta aktivt i markering av FN dagen og av andre høytider og tradisjoner i ulike religioner/livssyn

-          Barna skal få forståelse for hva religion og livssyn er

-          Kjennskap til FNs barnekonvensjon og menneskerett

-          Få kunnskap og erfaringer med det å være grei mot hverandre og ta hensyn til andres følelser og grenser

 

 

Progresjon i barnehagen innebærer at alle barn skal utvikle seg, lære og oppleve mestring.

Barna skal få utfordringer tilpasset sine erfaringer, interesser, kunnskaper og ferdigheter.

                                                                                                       (rammeplan for barnehager)

 

Sørliveien barnehage er en liten barnehage med plass til 26 barn i alderen 1 – 6 år. Vi prøver å ha ca like mange barn i hver aldersgruppe.

Barnehagen har ikke tradisjonelle avdelinger, men legger til rette for samlek på tvers av alder og kjønn.

Progresjon for barnegruppen:

 •        I en aldersblandet gruppe, strekker yngre barn seg etter eldre, eldre barn lærer å ta hensyn til yngre.
 •        Barnehagen har store lokaler (inne og ute) og legger til rette for at aldersblandede små grupper kan leke sammen – de yngste barna er eks baby, katt el. Her lærer de lekekoder på en naturlig måte som gir progresjon i utviklingen.
 •        Det samme gjelder i eks bordaktiviteter, bygging ol – de små strekker seg etter de store og de store tar hensyn til de små.
 •        I rutinesituasjoner som dotrening, påkledning, spising ol ser vi det samme. Det er lagt til rette for at eldre hjelper yngre. Det tar ikke langt tid før alle vil prøve selv = progresjon.
 •        Vi har ukens stjerne. Alle barna eier 1 uke i året. Denne uken forteller andre barn hva ukens stjerne er god på – dette skrives ned på en stjerne og leses opp i slutten av uka. Dette gir en glede og mestringsfølelse som vedvarer.
 •        Vi lytter alltid til barn er med på det de har lyst til å prøve – mestring.

Progresjon for ansatte:

 •        I LØFT veiledningene er det mye progresjon

-          Fokusbarn – ansatte setter seg mål for enkeltbarn

-          Autoritative voksne – alle får opplæring i hva dette er – mestring når du skjønner hvor nyttig dette er – blir bevisst på egen rolle

-          De 4 Fene – fokus, framskritt, feedbach og feiring – gjelder både for barn og voksne.

 •        På personalmøter får alle en oppgave (etter tur) – eks legge fram «hva er omsorg og har du noen fortellinger om det?». Etterpå leder vedkommende refleksjonsrunden. Alle får en faglig innputt. Dette er progresjon – alle blir tryggere og mer bevisste i sin rolle.

 

 

 

Progresjon for foreldre:

 •        Alle foreldre kan stille spørsmål og komme med forslag til årsplanen.
 •        På foreldremøtet om høsten, reflekterer vi sammen over satsningsområdet/temaet dette året. Vi bruker kafedialog slik at alle føler seg trygge til å si noe. Dette er progresjon – skaper nettverk som er viktig opp igjennom oppveksten til barna, blir kjent med andre (Nittedal er et innflyttingsområde) og blir trygge på å diskutere barneoppdragelse.
 •        Foreldrerådsmøte i etterkant av årsmøte.

Foreldrene har en egen facebookside hvor de reflekterer over og kommer med innspill til SU møter – forplikter til å følge med i barnehverdagene.

 •        I foreldresamtalene setter vi sammen opp et nytt mål for barnet med lik oppskrift hjemme og i barnehagen. Vi snakker ofte sammen og hører hvordan det går.

 

Barnehagen velger å ha et felles tema gjennom hele året fordi:

Barnehagen har som mål å være en arena for barns utvikling, læring, sosial- og språklig kompetanse (rammeplan for barnehager)

 •        Enkelt å forandre det fysiske miljøet slik at det inspirerer til felles lekearenaer
 •        Vi ser at gjennom temaet deltar flere barn i ulike aldre i leken. Det blir en felles forståelse for barna.
 •        I samlingsstunder og gruppeaktiviteter bruker vi temavalget i alle aldersgrupper
 •        Barnehagen lager planer for hver gruppe som passer til de ulike aldrene. Disse blir laget på månedsbasis.

 

 

Dette året er temaet VANN OG FORUT (NEPAL)

August  - tilvenning

September, oktober og november - havet

Desember – jul

Januar og februar – Forut

Mars – påske

April, mai og juni – Vann 

 

                                                    VURDERING

Hovedformålet med vurderingsarbeid er å sikre at alle barn får et tilbud i tråd med barnehageloven og rammeplanen.

Barnehagen har 1 avdeling hvor alle aldersgrupper har en ansvarsperson.

Vurderingen bygger på:

 •        Observasjoner
 •        Praksisfortellinger

Vurderingen gjennomføres slik:

 1.       Avdelingsmøter:

-          Møtene brukes til å evaluere hva vi er fornøyde med fra uka som har gått og hva vi eventuelt kan forbedre eller gjøre annerledes.

-          Gruppeledere har ansvar for å fortelle om, søke råd (gjennom refleksjon) om sin gruppe og enkeltbarn.

 1.       Personalmøter:
 •        Daglig leder har ansvar for å dele ut oppgaver som inneholder læring for egen del.

-          Dette kan være observasjonsoppgaver eller å forberede et tema med diskusjon for resten av personalgruppa.

-          en fra personalet foredrar om eks lek for 1-2 åringer. Denne har med seg praksisfortellinger som hører til. Refleksjonsoppgaven går ut på å finne ut hvor våre 1-2 åringer er?

 1.       LØFT veiledning:

 Bevisstgjøre personalet i eget arbeid i barnehagen og bli kjent med egne sterke sider og eventuelt utfordringer. Trene personalet i å tenke løsningsorientert og reflektere rundt egen praksis.

 1.       Planleggingsdager.

-          Vi reflekterer rundt hva som har vært bra i temavalget og satsningsområdet.

-          Daglig leder har faglig innputt som hører til satsningsområdet

-          LØFT veiledningen blir evaluert – LØFT veileder har ansvar

 1.       Foreldremøter

-          På foreldremøtet i september forteller vi om satsningsområder og tema

-          Vi bruker cafedialog i etterkant for å få foreldrenes meninger.

 1.       Foreldresamtaler

-          Alle foreldre får tilbud om 2 foreldresamtaler i løpet av et barnehageår

-          Her reflekterer vi over deres barn, hvor de har sterke sider i utviklingen og setter nye mål

 

Tilvenning i barnehagen.

Det er utarbeidet en oppstartsamtale mal for Nittedalsbarnehagene.

Hensikten med denne er:

 •        Bli kjent med barnet og familien
 •        Informasjon om barnehagen
 •        Forventningsavklaring om oppstart og videre samarbeid foreldre/barnehage

 

Start i barnehagen:

 •        Alle nye familier blir invitert på sommeravslutning før de starter.

-          Her får de hilse på kontaktperson og styret i barnehagen

-          De får en omvisning i barnehagen

 •        Familiene får et velkomstbrev med diverse opplysninger

-          Dag og tidspunkt for oppstart

-          Hva som trengs å ha i barnehagen

-          Mattilbudet

-          Kontrakt og helseskjema

 •        Første uken er kontaktperson sammen med familien og barnet.

-          Dag 1 er de i barnehagen ca 1 time

-          Dag 2 er de med og spiser

-          Dag 3 avtales lengde på dagen i forhold til alder

-          Foreldre kan være i barnehagen flere dager ved ønske. Kontaktpersonen hjelper foreldre med avskjeder.

-          I løpet av denne uken har kontaktpersonen oppstartsamtale med foreldrene. Denne samtalen bidrar til at barnehagen får opplysninger om barnet og familien slik at barnehagen kan legge til rette en best mulig start for barnet.

 •        Første måneden har vi fokus på en trygg start.

-          Vi snakker og blir kjent med foreldre, lytter til de og hjelper de med avskjeder.

-          Vi bruker telefonen til å fortelle hvordan barnet har det etter avskjeden.

-          Vi bruker god tid ved henting til å fortelle hvordan dagen har vært.

-          I en liten barnehage blir barnet og foreldrene fort kjent med hele personalgruppen hvor alle har fokuset «å være tilstede»

 •        Alle i personalgruppa kjenner trygghetssirkelen og bruker denne.

 

 

Overgang barnehage/skole.

De eldste barna skal få mulighet til å glede seg til å begynne på skolen og oppleve at det er sammenheng mellom barnehage og skole (rammeplan for barnehager s 33)

I Nittedalsbarnehagene er det utarbeidet en felles plan for overgang barnehage/skole.

Planen skal oppfylle følgende målsettinger:

 •        Barnehagen og skolen legger til rette for at overgangen er en god opplevelse for barn og foreldre.
 •        Barnet møter skolen med tillit til egne forutsetninger.
 •        Enkeltbarnets behov for å oppleve helhet og sammenheng i læringsløpet blir varetatt.

Barnets beste skal være et grunnleggende hensyn i forbindelse med overgangen mellom barnehage og skole i tråd med FNs barnekonvensjon art. 3.

 1.       Alle barn gleder seg til å begynne i blå gruppe (dette er gruppen med de eldste barna)
 2.       Blå gruppe deltar på noe utenom barnehagen dette året eks skiskole, vanntilvenning el. De har også en avslutningstur til Hovedøya.
 3.       Blå gruppe har gruppeaktivitet en gang i 2 timer i annen etasje
 4.       Barnehagen bruker et forskningsbasert førskoleopplegg i Agderprosjektet som viser til at:
 •        Barn lærer best når der er

-          Aktive

-          Engasjerte

-          Opplever mestring

-          Er i samhandling/samspill med andre.

 •        Det er 4 kjerneområder her

-          Sosial kompetanse

-          Selvregulering

-          Språk

-          Matematikk

 

For foreldre:

 •        Det blir arrangert et informasjonsmøte for foreldre som barnehagene og Sørli skole holder sammen i januar/februar.
 •        Barnehagen har overgangssamtaler i april hvor hensikten er at skolen skal få nødvendige opplysninger for å kunne tilrettelegge for best mulig oppstart i skole og SFO.

                                                                                                                                                                                   

    Om LØFT og inkluderende miljø.

Barnehagen skal sørge for at barna har det trygt og godt (barnehageloven)

 •        Gripe inn og stoppe krenkelsen med en gang
 •        Si ifra til styrer i barnehagen
 •        Undersøke hva som har skjedd
 •        Sette inn tiltak, og lage en plan for å sørge for at barnet får et trygt og godt barnehagemiljø.
 •        Barnehagen skal jobbe for å forebygge mobbing og plaging, og skape et godt miljø hvor barna trives. (rammeplan for barnehager)

LØFT- metoden og tankesettet bak står sentralt i alt vårt arbeid i barnehagen.                               Å jobbe med et positivt fokus, glede seg over framskritt, sette ord på det vi ser som er bra og løfte det fram er noe vi voksne er opptatt av.                                                                                        Inn i dette arbeidet tar vi med oss barna, og jobber videre med å skape og fremme et inkluderende miljø i barnehagen vår.

Vi fortsetter også i år med stjerneveggen, der barna oppfordres til å legge merke til gode episoder, fine ord, barn som hjelper hverandre, trøster, tar med i lek osv.- og fortelle dette til en voksen som skriver ned episoden på en stjerne.

Hovedfokus for stjernehistoriene ligger i leken og det å se – finne – og sette ord på god lek blant barn. Husk – leken favner alt!!

Denne puttes i den magiske stjerne-skattekista og leses opp i samlingsstund før den henges opp på veggen til glede for både store og små.

Hvert barn som midtpunkt er viktig for oss.                                                                                                        Vi jobber med å lære og vise barna at alle er med, alle er like viktige, alle skal sees og høres. Alle er forskjellige, det er så fint for da har vi alle noe som er helt unikt!

Barna skal få være «ukens stjerne» etter tur. Bilde av barnet henges opp på spiserommet og alle vet at denne uken er dette barnet ekstra i fokus, får oppmerksomhet, gode ord og gleden av å få stå i sentrum.                                                                                                                          Vi voksne jobber med fokusbarn, der vi fordeler barna mellom oss slik at alle blir sett.

Synnøve vil fortsette sin LØFT- veiledning og jobbe med personalet rundt bevissthet om den autoritative, profesjonelle voksenrollen i barnehagen.  

Hovedfokus i veiledningene i år blir voksenrollen.

 •        Alle skal jobbe med individuelle mål

-          Egen praksis og bevisstgjøring rundt dette

 •        Fellesmål blir å se og gi feedback til kolleger

 

 

 

Foreldresamarbeid

Barnehagen skal legge til rette for foreldresamarbeid og god dialog med foreldrene

Foreldrene er viktige samarbeidspartnere i barnehagen.

Foreldresamarbeidet skal skje på individnivå, med foreldrene til hvert barn, og på gruppenivå gjennom foreldrerådet og samarbeidsutvalget (rammeplan for barnehager)

For at foreldrene skal bli fornøyde må vi:

-          Informere

-          Månedsplaner henger oppe

-          Ukes mailer sendes ut hver fredag.

-          Informasjon om viktige dager finnes på hjemmesiden.

-          Vi dokumenterer bla gjennom instagram med små historier og på stjerneveggen vår.

-          Vi ønsker at foreldrene skal delta i temaet med undring og spenning. (se instagram, ). Ta med barna på dette.

-          Daglig kontakt med små praksisfortellinger

-          Tilbud om foreldresamtaler i oktober/november og april

-          Foreldremøte 2 ganger i året

-          Foreldrerådsmøter når foreldre ønsker det

-          Dugnader 2 ganger i året

 

 

            

Samarbeidsutvalg (SU) og foreldreråd.

 •        Disse 2 organene skal gi mulighet for å ivareta foreldrenes kontakt med barnehagen på en aktiv måte
 •        SU

-          Et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ

-          SU skal bli forelagt saker som er viktige for barnehagens innhold og virksomhet. De fastsetter årsplanen i juni hvert år. Årsplanen blir sendt til medlemmene 2 – 3 uker før SU møtet i juni. Årsplanen blir lest og de kommer med spørsmål og tips til forandringer.

-          SU kan også komme med forslag til driftsendringer

-          Det avholdes mellom 4 og 6 SU møter pr barnehageår. Her er også eierstyret tilstede (dette er nedfelt i vedtektene pga størrelsen på barnehagen)

 •        Foreldrerådet

-          De skal fremme foreldrenes fellesinteresser og bli forelagt saker som er viktige for foreldrenes forhold til barnehagen.

-          I etterkant av hvert foreldremøte er det foreldrerådsmøte.

-          Foreldrene kan også sende spørsmål og nye forslag til SU lederen. Disse blir tatt opp på SU møter hvor foreldrene får referat (ting som er taushetsbelagt, utelates i referatene til foreldrene)

 

 

 

 

Foreldremøter

 •        Barnehagen har 1 foreldremøte i september. Her er tema satsningsområder i barnehagen.

-           Vi starter alltid med en lek for å løse opp stemningen.

-          Personalet har innledninger

-          Vi avslutter med kafedialog for at alle skal kunne være aktive.

 •        Årsmøtet skal avholdes innen slutten av mars. Her følger vi samvirkelagets agenda.

 

Andre foreldrearrangement

 •        2 dugnader pr barnehageår
 •        Far- og morsdags frokost eller ettermiddagssuppe.
 •        Lysfest før jul
 •        17. mai fest
 •        Gårdsbesøk hvor alle foreldre inviteres med
 •        Sommeravslutning

 

Hvordan blir årsplanen til?

 •        Daglig leder har ansvar.

-          Vi starter planleggingen på planleggingsdagen i april med en idedugnad.

-          Vi ser og lytter til barna hva de er opptatt av

-          I samtaler med foreldre og SU får vi gode innspill på hva de er opptatt av

-          Gjennom individuell LØFT veiledning og medarbeidersamtaler, ser og hører daglig leder hva som rører seg i personalgruppa

-          Årsplanen blir til i samarbeid med alle pedagogiske ledere