Vedtekter for samvirkeforetaket


 

 

VEDTEKTER

for samvirkeforetaket Sørliveien barnehage SA, org.nr. 971499982

vedtatt på årsmøte den 21.03.2012.

 1. Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor

  Sammenslutningen er et samvirkeforetak med foretaksnavnet Sørliveien barnehage SA. Foretaket har forretningskontor i Nittedal kommune.

   

 2. Formål.

  Foretakets formål er å eie og drive barnehage til beste for medlemmene og deres barn. Foretaket skal fremme medlemmenes økonomiske interesser gjennom deres deltagelse i virksomheten som kjøpere av barnehagetjenester fra foretaket. Formålet er ikke kapitalavkasting til medlemmene. Eventuelt overskudd skal godskrives egenkapitalen i foretaket.

   

 3. Medlemskap.

  Foretaket er åpent for foreldre/foresatte som får tilbud om barnehageplass i barnehagen. Når foreldre/foresatte har akseptert tilbud om barnehageplass, plikter de å bli medlemmer av foretaket.

  Medlemmene skal ikke betale medlemskontigent.

  Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser.

  Foretaket kan bruke elektronisk kommunikasjon når det skal gi meldinger, varsel, informasjon, dokument og lignende etter samvirkeloven til medlemmene såfremt medlemmene har godtatt det.

  Når et medlem skal gi meldinger eller lignende etter lov om samvirkeforetak, kan medlemmet gjøre dette ved hjelp av elektronisk kommunikasjon til den e-post adressen som er fastsatt.

   

 4. Andelsinnskudd

  Foreldre som får tilbud om barnehageplass i barnehagen må betale et andelsinnskudd som er akseptert uavhengig av barnehageplassens størrelse. Andelsinnskuddet skal være betalt før medlemmet kan benytte sin rett til bruk av barnehageplass. Et andelsinnskudd er på kr 2 500,-. Andelsinnskuddet forrentes ikke.

  Hver familie skal kun betale et andelsinnskudd. Hver familie eier en andel.

 

 

 

 5. Utmelding.

          Et medlem plikter ved skriftlig utmelding å melde seg ut av foretaket samtidig som barnehageplassen blir oppsagt, med mindre annet er avtalt med styret. Utmeldingsfristen er like lang som barnehageplassens oppsigelsestid, dvs 3 måneder. Ved utmeldingsfristens utløp har medlemmet krav på å få tilbakebetalt andelsinnskuddet.

 

 

          6. Styret

 

 1. Foretaket skal ha et styre som består av en styreleder, en nestleder og et styremedlem i tillegg til 2 varamedlemmer. Varamedlemmene sitter i SU (samarbeidsutvalget). Daglig leder er fast sekretær for styret.

  Funksjonstiden for styreleder og de andre medlemmene er to år. Varamedlemmene velges for ett år. Styreleder, styremedlemmene og varamedlemmene kan gjenvelges.

  Styret velges av årsmøte. Årsmøte velger styreleder ved særskilt valg. Styret velger nestleder blant sine medlemmer.

   

  7. Styrets oppgaver.

  Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og årsmøtets vedtak. Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer.

  Styreleder skal sørge for at styret holder møter så ofte som det trengs. Et styremedlem eller daglig leder kan kreve at styret sammenkalles for å ta opp bestemte saker.

  Styret skal føre protokoll over styresakene i samsvar med samvirkeloven. Protokollen skal underskrives av de styremedlemmene som har vært med på styrebehandlingen.

  Styret skal sørge for en forsvarlig organisasjon av virksomheten.

  Styret skal fastsette planer og budsjett for virksomheten. Budsjettet skal orienteres om på årsmøte.

  Styret skal holde seg orientert om foretakets økonomiske situasjon og skal se til at det blir ført fullgod kontroll med virksomheten, regnskapet og formueforvaltingen.

  Foretaket har regnskapsfører. Styret har ansvaret for at regnskapet sammen med styrets beretning legges fra på årsmøtet.

  Styret skal sette i verk de undersøkelsene som styret mener er nødvendige for å kunne utføre sine oppgaver.

  Styret skal føre tilsyn med daglig leder og virksomheten i foretaket for øvrig.

  Styret skal utarbeide instruks for daglig leder og en styreinstruks.

  Styret har arbeidsgiveransvaret i barnehagen.

           8. Styrets vedtak.

 1. Styret kan fatte vedtak når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede eller er med på saksbehandlingen. Styret kan likevel ikke treffe vedtak uten at alle styremedlemmene så langt det er mulig har fått anledning til å delta i behandling av styresaken. Har noen styremedlemmer forfall, skal et varamedlem innkalles.

  Et styrevedtak krever at flertallet av styremedlemmene som er med på behandlingen av en sak, har stemt for. Står stemmene likt, gjelder det som møtelederen har stemt for. De som stemmer for et vedtak som innebærer endring, må likevel utgjøre minst en tredjedel av alle styremedlemmene.

  Ved valg og ansettelser er den som får flest stemmer valgt eller ansatt. Styret har fastsatt at det skal stemmes på nytt dersom ingen får flertall av de stemmene som er gitt. Står stemmene likt ved valg av styreleder, blir valget avgjort ved loddtrekning. I andre tilfeller der stemmene står likt, gjelder det som styrelederen har stemt for.

   

  9. Daglig leder.

  Foretakets daglige leder ansettes av styret.

  Daglig leder står for den daglige administrative og pedagogiske ledelsen av virksomheten i foretaket og skal følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt.

  Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter forholdene i foretaket er av uvanlig art eller av stor betydning.

  Daglig leder kan ellers avgjøre en sak etter fullmakt fra styret i hvert enkelt tilfelle. Styret skal ha melding om avgjørelsen så snart som mulig.

  Daglig leder skal sørge for at foretakets regnskap er i samsvar med lov og forskrifter, og at formueforvaltningen er ordnet på en betryggende måte.

  Daglig leder har ansvar for at barnehagen har et internkontrollsystem som er i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

  Daglig leder skal minst hver fjerde måned gi styret melding om virksomheten i foretaket, tilstand for foretaket og resultatutvikling.

  Styret kan til enhver tid kreve at daglig leder gir styret en nærmere redegjørelse for bestemte saker.

              

          10.  Årsmøte.Årsmøtet er foretakets øverste organ.

 1. Ordinert årsmøte skal avholdes innen utgangen av mars måned hvert år.

  Styret kan kalle inn til ekstraordinert årsmøte når styret finner det nødvendig, eller når revisor eller minst ti prosent av medlemmene krever det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker å behandle.

  Årsmøte ledes av styrelederen med mindre årsmøtet velger en annen møteleder.

  Daglig leder er referent.

 

          11. Innkalling til årsmøte.Styret innkaller skriftlig til årsmøte med minst 3 ukers varsel.

 

 1. Innkallingen skal klart oppgi de saker som årsmøtet skal behandle, samt tid og sted for møtet. Forslag om vedtektsendringer skal tas med i innkallingen.

  Saker et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet skal meldes skriftlig til styret i så god tid at de kan tas med i innkallingen. Er innkallingen allerede sendt, skal det sendes en ny innkalling dersom den kan komme fram minst en uke før årsmøtet skal holdes.

   

  12. Saker som skal behandles på årsmøtet.

   

  Valg av to personer til å underskrive protokoll.

  Gjennomgang av styrets årsmelding.

  Godkjennelse av årsregnskap.

  Orientering om budsjett.

  Valg av styremedlemmer. Styreleder velges særskilt.

  Eventuelle forslag til vedtektsendringer.

  Eventuelt forslag til oppløsning.

  Andre saker som er korrekt meldt inn til behandling.

   

  13. Stemmeregler for årsmøtet.

  Hver familie har en stemme på årsmøtet. Dersom en familie (andelseier) ikke kan møte, kan en annen, som legger fram skriftlig og datert fullmakt, avgi stemme for denne andelen.

  En beslutning av årsmøtet krever at flertallet av de som deltar i behandlingen av en sak, har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som styrelederen har stem for. Blanke stemmer anses som ikke avgitt.

  Det stilles ingen krav til hvor mange av de stemmeberettigede som må være tilstede for at årsmøtet er beslutningsdyktig.

   

  14. Vedtektsendring

  Vedtak om vedtektsendring krever 2/3 av de avgitte stemmer med mindre samvirkeloven stiller strengere krav.

   

  15. Oppløsning og avvikling.

  Oppløsning av foretaket besluttes av årsmøtet med det samme flertall som gjelder for vedtektsendringer.

Foretakets medlemmer har rett til å få utbetalt andelsinnskudd dersom det er midler i foretaket etter at det har dekket sine forpliktelser. Gjenværende midler utover dette skal gå til samvirkeformål eller allmennyttige formål.              

Vedtekter for drift av Sørliveien barnehage SA. (12.12.13.).