Samarbeid med barnas hjem

                SAMARBEID  MED  BARNAS  HJEM

”Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.”                              (barnehageloven § 1)

 

Sørliveien barnehage er en liten enhet hvor det alltid har vært og er et tett forhold mellom hjem og barnehage. Vi betegner oss som en ”storfamilie”.

Barnehagen har et aktivt SU (samarbeidsutvalg) og eierstyre.

Det er jevnlige møter hvor begge utvalgene er representert. Første punkt på sakslisten er alltid: - Nytt fra barnehagen -. Dette gjør at foreldre alltid er oppdatert på hva som skjer og hva som skal skje. 

Alle foreldre får tilbud om 2 foreldresamtaler pr barnehageår.

Det arrangeres 2 foreldremøter pr år.

Det er to fellesdugnader i året. Fellesdugnadene gjør at vi blir kjent i en annen arena.

Barnehagen har også 2 foreldrefrokoster i året ved morsdag og farsdag. Vi har 2 andre arrangementer " lysfest" i desember og sommeravsluttning.

Gjennom LØFT arbeidet er personalet blitt trygge på positive tilbakemeldinger hver dag om barna. Dette er den viktigste kontakten med foreldre.

Barn og foreldre blir tatt imot med et ”hei” hver morgen.

På hjemmesiden (i foreldredelen) finner foreldre bilder. Planer for måned og dag henger også oppe i barnehagen.

Personalet kjenner dokumentet ”Tidlig innsats” og tar opp saker med foreldrene om vi lurer på noe med et barn.

Hvis foreldre trenger hjelp og veiledning/råd på noe, er vi åpne for å hjelpe til.

Foreldre vet at de kan komme med forslag og at de blir tatt på alvor. De sier ifra enten det er positive ting eller noe de vil at vi skal gjøre annerledes eller tips til aktiviteter.

Ved oppstart får hver familie en fast ansatt å forholde seg til. Her er informasjon viktigst. Alle skal føle seg trygge på at barnet blir ivaretatt.

 

             Aktive og tilstedeværende foreldre, er givende foreldre!